ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

ที่อยู่ 133 ถนน แก้วนวรัฐ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

รายชื่อคุณหมอ

พญ.เบญจวรรณ เกษมเศรษฐ์