ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

รายชื่อคุณหมอ

นพ.วรชัย รัตนธราธร

นพ.เรวัต พันธุ์วิเชียร

นพ.ธัช อธิวิทวัส

พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

พญ.ธิติยา เดชเทวพร

นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์

นพ.สุพจน์ เดชอาคม

นพ.ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์

พญ.ศรัณย์พร เตชะสุรังกูล

พญ.รสสุคนธ์ สกุลพราหมณ์

พญ.ธีรดา ศิริปุณย์