ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700

รายชื่อคุณหมอ

นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ

นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล

พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

พญ.ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา

พญ.กฤติยา กอไพศาล

พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี

นพ.ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร