ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

เลขที่54 ถนนกําาแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ชญานี สำแดงปั้น

นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล

พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์

พญ.อัจฉรา สุภาวเวช

พญ.ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์

นพ.บวร วีระสืบพงศ์

นพ.วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์

พญ.ปิยรัตน์ ลิมปวิทยากุล