ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

33 สุขุมวิท3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ปิยะนุช จิตต์เที่ยง

นพ.ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

นพ.ธีระ อ่ำสวัสดิ์

นพ.วินัย อริยประกาย

นพ.หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

นพ.สุรสิทธิ์ อิสสระชัย

นพ.ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์