ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อคุณหมอ