ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

1873 ถนนพระรามที่4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายชื่อคุณหมอ

นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

พญ.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล

พญ.ณัฏยา ภู่วรวรรณ

พญ.นภา ปริญญานิติกูล