ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

เลขที่99 หมู่9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.วิทรัส จิตต์ผิวงาม

นพ.วินัฐ แก้วตัน