ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครพิงค์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

รายชื่อคุณหมอ

พญ.นภาวรรณ ศุกรภาส

พญ.นภาวรรณ ศุกรภาส