ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลตํารวจ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

492/1 ถนนพระราม1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร