ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย์

พญ.อรนุช กำเนิดทอง