ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อคุณหมอ

นพ.กสานติ์ สีตลารมณ์

นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข

พญ.สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์

นพ.ขุนทอง พีชาตะนันท์