ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุรินทร์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

รายชื่อคุณหมอ

นพ.ชวลิต ชยางศุ

นพ.เฉลิมชัย เลิศอนันต์สิทธิ์

พญ.เบญญาพัชร์ เอี่ยมธนะสินชัย