ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเมดปาร์ค

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การตรวจและวิเคราะห์มะเร็งปอด

สถานที่

3333 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายชื่อคุณหมอ

พญ.ศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช

นพ.สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ