ทำไมต้องเลิกสูบ

มะเร็งปอดเกิดจากการที่สูบบุหรี่ การสูบจำนวนมวนที่มากและเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นหลายเท่า และความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะจริงหรือหลอก เช่น ก้นกรองบุหรี่ป้องกันสารพิษ การไม่สูดควันข้าไปไม่อันตราย หยุดสูบบุหรี่จะป่วย มาฟังคำตอบจาก ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยาทางอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น